fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

 

למה להקליד שוב נתוני פחת אם אפשר בלחיצת כפתור
להעביר אותם מהנה"ח?

 


ללקוחות העובדים עם הנה"ח במערכת רמפלוס, נוספה האפשרות להעביר בקלות רכישות של רכוש קבוע מפקודות היומן לתוך רשימת הנכסים בטופס הפחת.

 

תיאור תהליך העבודה

1. כדי להגדיר את ההעברה יש תחילה לפתוח חשבון מתאים בתוכנת רמפלוס הנהלת חשבונות. את החשבון יש להגדיר כסוג חשבון "רכוש קבוע".

 

 

2. לאחר הגדרת החשבון בסוג חשבון רכוש קבוע, יתאפשר לבחור עבור החשבון את הנתונים לפיהם יסווג בטופס הפחת (סוג הנכס, חברה, קבוצה, תת קבוצה).

 

3. לאחר מכן, יש לקלוט פקודת יומן מתאימה לרכישת הרכוש הקבוע.

 

4. כדי להעביר את פקודת היומן לטופס הפחת, יש תחילה לסגור את המנה (על מנת שלא יתאפשר ביצוע שינויים בפקודת היומן לאחר ההעברה).

 

5. לאחר מכן, יש לעבור לרמניהול ולהיכנס לתפריט פחת > תוכניות שירות > העברת נתונים מהנה"ח.

 

במסך שייפתח, ניתן לראות את כל הנכסים שלא קיימים בטופס הפחת וקיימות עבורן פקודות יומן.


במסך זה ניתן לערוך שינויים נוספים בפרטי הנכסים והשיוך שלהם (ללא תלות בפקודת היומן) ובסיום לסמן את הנכסים שברצוננו להעביר לטופס הפחת. 

 

 

יש לשים לב: ברשימת הנכסים להעברה יופיעו רק פקודות יומן שלא הועברו עדיין נכסים בגינן. בנוסף, במידה ונמחק נכס שיובא מהנה"ח מרשימת הנכסים בטופס הפחת, ניתן לראות אותו שוב כזמין לייבוא.

 

להודעות נוספות היכנסו לבלוג של לירם.

מתלבט?