fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

עדכונים מקצועיים

מספר הקצאה של חשבונית ישראל

לקוחות יקרים,

 עדכון הכולל מודל הקצאת חשבוניות ישראל זמין. 

 אם אתם מפיקים חשבוניות בסכומים של 25,000 ש"ח ומעלה עם מע"מ שמעל 4,250 ש"ח, הודעה זו חשובה בשבילכם.
 אם אינכם מפיקים חשבוניות בסכומים הנ"ל, כל הפרסומים לגבי מספרי ההקצאה, לא רלוונטיים עבורכם.
 במידה והינכם מפיקים חשבוניות בסכומים של 25,000 ומעלה, עליכם לקבל מרשות המיסים "מספר הקצאה" עבור כל חשבונית שסכומה גדול מ25,000 ש"ח והמע"מ גדול מ4,250 ש"ח . 

כיצד לבצע את הרישום?

 בשלב הראשון תצטרכו לבצע רישום מול רשות המיסים.
הסבר כיצד לבצע את הרישום:

 1. כל מה שעסקים צריכים לדעת – לחץ כאן
 2. סרטוני הדרכה שלב אחר שלב – לחץ כאן

בשלב השני תבצעו הזדהות במערכת הרמפלוס.

 1. סרטון הסבר, כיצד לחבר את הרמפלוס למשתמש הרשום ברשות–  לחץ כאן
  2. מסמך הסבר – לחץ כאן

 

קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2021
הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים

1. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18לה(ב), נקבע כי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

2. על פי הוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ו: בסעיף 19, נקבע כי מענק לפי פרק זה, קרי מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

לפיכך, נבקש להבהיר כאמור:

א. תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס כאמור בסעיף 9א להוראות ניהול פנקסים. 

ב. יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק על פי סעיף 5 להוראות למעט, מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים. את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח. 

ג. התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב  בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

ד. התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי, אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א)) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

ה. אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.

ו. נבהיר כי הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.  

 

להודעה כפי שפורסמה באתר רשות המיסים לחץ כאן

דחיית מועדי הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש ספטמבר 2018

בעקבות חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, החליט ערן יעקב, מנהל רשות המסים, לדחות את מועדי הדיווח  התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים, החלים בחודש ספטמבר 2018 כדלהלן:

1. המועד האחרון לדיווח ותשלום המס עפ"י הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים  אשר חל ביום שבת 15.9.2018 יידחה ליום ב'  17.9.2018.

2. למדווחים והמשלמים באמצעים מקוונים באינטרנט ו/או בשע"מ, מועד הדיווח ותשלום המס הינו עד לתאריך 20.9.2018.
מודגש, כי לגבי עוסקים/נישומים אשר ידווחו ויישלמו את המס לאחר התאריך 20.9.2018, יתווספו על קרן המס, בהתאם לקבוע בחוק, הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות החל מתאריך 17.9.2018.

3. לגבי עוסקים  החייבים בהגשת דו"ח תקופתי מפורט, שיש להגישו עפ"י חוק מס ערך מוסף עד לתאריך 23.9.2018, יידחה הדיווח והתשלום עד לתאריך 4.10.2018 .

.

להודעה כפי שפורסמה באתר רשות המיסים לחץ כאן

הנחיית רשות המיסים בדבר זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

השאלה מה דינו של אירוע גיבוש שעורך ומממן המעסיק, לעניין זקיפת שווי הטבה לעובד, עולה לעיתים תכופות לדיון.
לאחרונה הוציאה רשות המיסים הבהרה והנחיות בעניין זה שאומרות שככלל, במקרים בהם "טובת המעסיק" גוברת על "טובת העובד", אין לזקוף שווי לעובד המשתתף בפעילות.

הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד.

להודעה כפי שפורסמה באתר רשות המיסים לחץ כאן

דחיית מועדי הגשת דוחות לשנת 2017

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות שנתיים לשנת 2017, את מועדי הגשת הדוחות, וזאת על מנת לאפשר תקופת היערכות והתארגנות, לרבות קבלת כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים.

 1. מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דו"ח שנתי מקוון,  יידחה עד ליום חמישי 28.6.2018.א. היישום לשידור דוחות שנתיים מקוונים ליחידים לשנת המס 2017, יופעל
  במהלך חודש אפריל 2018.ב. היישום לשידור דוחות שנתיים מקוונים לחברות לשנת המס 2017, יופעל
  במהלך חודש מאי 2018
 2. מועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דו"ח ידני (שאינו מקוון), יידחה עד ליום חמישי 31.5.2018.

להודעה כפי שפורסמה באתר רשות המיסים לחץ כאן

שידור דוחות שנתיים לשנת המס 2017

לחוזר מס הכנסה לחץ כאן 

דע את זכויותיך 2017

לקישור ישיר לחוברת דע את זכויותיך לשנת המס 2017 לחץ כאן

הכרה בקבלה בגין תרומות שנשלחו כ"מסמך ממוחשב" – רענון הנחיות

לאחרונה, גובר השימוש על ידי מוסדות ציבור בשליחת קבלות בגין תרומות כמסמך
ממוחשב. לאור שאלות שהתעוררו בנושא זה ולמען אחידות הטיפול במשרדי השומה להלן
רענון ההנחיות בעניין קבלה כמסמך ממוחשב כפי שפורטו בחוזר מס הכנסה 2004/24
בנושא: "שינויים בהוראות ניהול ספרים – מסמכים ממוחשבים" אשר רלבנטיות גם בעניין
קבלה בגין תרומה.

קבלה ממוחשבת היא קבלה שנשלחה כ"מסמך ממוחשב". מסמך ממוחשב הינו קובץ
שנשלח באמצעים ממוחשבים כגון דואר אלקטרוני. בסעיף 18ב להוראות מס הכנסה )ניהול
פנקסי חשבונות(, תשל"ג-1973 ,נקבע כי בעת הדפסת קבלה שהינה מסמך ממוחשב יופיעו
המילים "מסמך ממוחשב" בצורה בולטת לעין.

הגדרת מסמך ממוחשב והתנאים למשלוח תיעוד כמסמך ממוחשב מפורטים בחוזר מס
הכנסה 2004/24 כאמור. מסמך מסוג זה, אינו חייב להיות חתום ידנית ע"י מקבל התרומה
אלא די בחתימה אלקטרונית שניתן לזהותה על ידי בדיקת הקובץ שנשלח לתורם.
מאחר שמדובר במסמך ממוחשב שנשלח לתורם הרי שאין משמעות לכיתוב כגון "מקור" או
"נאמן למקור" על גבי הקבלה ולכן יש להקפיד שהקבלה תישא את פרטי התורם במלואם.

לאור האמור, כאשר מתקבלת קבלה בגין תרומה שעליה מצוין באותיות בולטות לעין
המילים "מסמך ממוחשב" ומפורטים בה פרטי התורם במלואם- הרי שניתן לראות
בקבלה כאמור אסמכתא לצורך קבלת זיכוי בגין תרומה.

להנחיות מס הכנסה בנושא לחץ כאן 

שידור דוחות שנתיים לשנת המס 2016
הוראת ביצוע 6/2016 בנושא: "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות לשנת המס 2016".
הסדר אורכות למייצגים לדוחות לשנת המס 2015
מצגת- הודעת רשות המיסים למייצגים בנושא שינויים בדוחות שנתיים לשנת המס 2015
הודעת רשות המיסים למייצגים נושא: שינויים בהגשת דוחות שנתיים במס הכנסה לשנת 2015 -חברות
הבהרות רשות המיסים לגבי שדור, חתימה והגשת דוחות מס לשנת המס 2015

בהתאם להסכמות בין רשות המיסים ללשכת רואי חשבון, שונתה הנחיית רשות
המיסים בהקשר לדוחות המס לשנת 2015 והם יוגשו בהתאם למפורט להלן.שידור חתימה והגשת דוחות

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2016

רשות המיסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2016. כמו כן פורסמו סכומים מתואמים, תקרות ההכנסות ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים, רשימת הישובים המוטבים וכו'.
לחוזר רשות המיסים לחץ כאן

החל משנת 2016 דוח תקופתי למע"מ ידווח, על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט, באופן מקוון בלבד
שימו לב, החל משנת 2016 דוח תקופתי למע"מ ידווח, על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט, באופן מקוון בלבד

על פי תקנות שאושרו לאחרונה, החל מ- 1.1.2016 עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט למע"מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד,
ולא תתאפשר הגשת דוחות תקופתיים באמצעות שוברים.
כמו כן, נקבעו הוראות המסדירות את האפשרות להגיש דוח באופן מקוון גם לעוסקים אחרים, שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט, אם מעוניינים בכך.
לעידוד השימוש במנגנון הדיווח והתשלום המקוונים, נקבע כי:
– עוסקים המדווחים ומשלמים באופן מקוון, יוכלו לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש.
– עוסקים שלא משלמים באופן מקוון, ידווחו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש ויוכלו לשלם בתוך שני ימי עסקים, מהמועד האמור.

הוראת פרשנות מס' 5/2015 – הפחתת שיעור המע"מ ח- 18% ל- 17% - הנחיות, הבהרות ותשובות לשאלות נפוצות

החל מיום 1 באוקטובר 2015 שיעור המע"מ ירד משיעור של 18% לשיעור של 17%. בעקבות זאת פרסמה רשות המיסים – מחלקת מע"מ חוזר עם הנחיות כלליות בגין שינוי שיעור המע"מ לסוגים שונים של עיסקאות כדוגמת טובין, מקרקעין, מתן שירות וכו'. וקובץ שאלות ותשובות נפוצות.
לחוזר רשות המיסים – לחץ כאן

מתלבט?