fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

ניצול הטבת פחת מואץ עד 30/06/21

 

ניתן לנצל את הטבת פחת מואץ בהתאם לתקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א – 2020, לנכסים שנרכשו מיום 1/9/2020 ועד ליום 30/6/2021.

 

לטובת מימוש התקנות כאמור, נוספה ברמניהול 360 פונקציה חדשה של שינוי מסיבי של שיטת פחת לפי נוסחה, לפיה ניתן לעדכן את אחוז פחת לקבוצת נכסים שנבחרה לפי נוסחה.
לדוגמה להכפיל ב-2 את אחוז הפחת הקיים לנכסים ולחלונות שנבחרו.

מתלבט?