fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

דיווח על מענקי קורונה בדוחות חברות (טופס 1214)

 

לפי הנחיית רשות המיסים, בדוח השנתי ירשם מענק הוצאות קבועות שמקבלת חברה כחלק מההכנסה הרגילה בשדה 020 ולא ייכלל במחזור בשדה 094.
במקרה וההכנסה הכוללת את מענקי קורונה גבוהה מהמחזור, יש לשדר בשדה 089 את סכום ההפרש.

 

ברמניהול, כאשר המחזור (שדה 094) נמוך מסה"כ ההכנסות (שדות 030, 031,020) ירשם אוטומטית ההפרש בשדה 089. ניתן לעדכן שדה זה גם באופן ידני כאשר המחזור נמוך מההכנסות כאמור.

 

מתלבט?