fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

במסך הכרטסת, אפשר להשתמש בבחירת השדות להוספת שדות רבים, ביניהם מספר שדות מיוחדים שעוזרים לנו להבין יותר טוב את החומר.

שדות שימושיים רמפלוס

עמודת חודש מע"מ: מציגה את חודש המע"מ אליו שויכה התנועה המופיעה בשורה. שיוך זה מתבצע על ידי נעילת החודש, או בהגדרת חודש המע"מ למנה בהנהלת חשבונות חד צידית.

עמודות מספר התאמה ומספר התאמה בנק: מאפשרות לראות האם בוצעה לתנועה התאמה, בהתאמת כרטסת או בהתאמת בנק.

עמודת סטורנו: מסומנת במידה ולפקודה בוצעה פעולת סטורנו (ללא דיווח למע"מ), פקודה כזאת לא תופיע בדיווח המע"מ בעקבות הפעולה.

עמודת נוצר ע"י: מאפשרת לדעת באיזה אופן נקלטה פקודת היומן. בין האפשרויות: ייבוא (מקובץ חיצוני או מתוכנת חשבשבת), קליטה ידנית, והפקת מסמך. מידע זה יכול לסייע להבין פקודות שנראות לא תקינות.

מתלבט?