fbpx
09-762444
טלפון: 09-7624444

מכירה חלקית בפחת מעולם לא הייתה קלה יותר 

ביצוע מכירה חלקית של נכס קיים ומכירה חלקית של מספר נכסים במקביל

 

ברמניהול ישנה אופציה לבצע מכירה חלקית של נכס קיים בקליק אחד, ובנוסף לבצע מכירה חלקית של מספר נכסים במקביל.

 

תיאור תהליך העבודה: 

 

מכירת חלק מנכס 
כדי לבצע מכירה חלקית של נכס נבחר בשורת הנכס ונלחץ על "מכירה חלקית" או בלחיצה ימנית > נכס > מכירה חלקית.

 

במסך שנפתח, נבחר על פי איזה חלון לחשב, והאם למכור אחוז מסוים מהנכס או סכום מסוים (שווי עלות מסוימת).
לאחר מכן נכניס את סכום התמורה שהתקבלה, בהתאם לחלונות השונים, את תאריך המכירה ואת סיבת המכירה.
החלק שנמכר ייווצר כנכס בן, והעלות והפחת של נכס האב ישתנו בהתאם לשארית שנותרה לאחר המכירה.

למכירת מספר נכסים במקביל
יש לבחור את הסינונים לנכסים שרוצים למכור. הגדרות כל הסינונים נמצאות במסך של מכירה חלקית כמתואר בתמונה:

דגשים למכירה מספר נכסים במקביל

  • במכירה חלקית ניתן לבחור רק לפי אחוז ולא לפי סכום.
  • התמורה והתאריך ירשמו לכל הנכסים שנמכרו במכירה חלקית.
  • במידה והתמורה היא אחת לכל הנכסים, ניתן לא לעדכן את התמורה במכירה החלקית, ולבצע מכירה מרוכזת ברווח הון לכל הנכסים שנוצרו במכירה החלקית בפחת.

להודעות נוספות היכנסו לבלוג של לירם.

מתלבט?