עדכונים מקצועיים

שידור דוחות שנתיים לשנת המס 2016
הוראת ביצוע 6/2016 בנושא: "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות לשנת המס 2016".
הסדר אורכות למייצגים לדוחות לשנת המס 2015
מצגת- הודעת רשות המיסים למייצגים בנושא שינויים בדוחות שנתיים לשנת המס 2015
הודעת רשות המיסים למייצגים נושא: שינויים בהגשת דוחות שנתיים במס הכנסה לשנת 2015 -חברות
הבהרות רשות המיסים לגבי שדור, חתימה והגשת דוחות מס לשנת המס 2015

בהתאם להסכמות בין רשות המיסים ללשכת רואי חשבון, שונתה הנחיית רשות
המיסים בהקשר לדוחות המס לשנת 2015 והם יוגשו בהתאם למפורט להלן.שידור חתימה והגשת דוחות

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2016

רשות המיסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2016. כמו כן פורסמו סכומים מתואמים, תקרות ההכנסות ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים, רשימת הישובים המוטבים וכו'.
לחוזר רשות המיסים לחץ כאן

החל משנת 2016 דוח תקופתי למע"מ ידווח, על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט, באופן מקוון בלבד
שימו לב, החל משנת 2016 דוח תקופתי למע"מ ידווח, על ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט, באופן מקוון בלבד

על פי תקנות שאושרו לאחרונה, החל מ- 1.1.2016 עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט למע"מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד,
ולא תתאפשר הגשת דוחות תקופתיים באמצעות שוברים.
כמו כן, נקבעו הוראות המסדירות את האפשרות להגיש דוח באופן מקוון גם לעוסקים אחרים, שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט, אם מעוניינים בכך.
לעידוד השימוש במנגנון הדיווח והתשלום המקוונים, נקבע כי:
– עוסקים המדווחים ומשלמים באופן מקוון, יוכלו לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש.
– עוסקים שלא משלמים באופן מקוון, ידווחו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש ויוכלו לשלם בתוך שני ימי עסקים, מהמועד האמור.

הוראת פרשנות מס' 5/2015 – הפחתת שיעור המע"מ ח- 18% ל- 17% - הנחיות, הבהרות ותשובות לשאלות נפוצות

החל מיום 1 באוקטובר 2015 שיעור המע"מ ירד משיעור של 18% לשיעור של 17%. בעקבות זאת פרסמה רשות המיסים – מחלקת מע"מ חוזר עם הנחיות כלליות בגין שינוי שיעור המע"מ לסוגים שונים של עיסקאות כדוגמת טובין, מקרקעין, מתן שירות וכו'. וקובץ שאלות ותשובות נפוצות.
לחוזר רשות המיסים – לחץ כאן

מתלבט?